The blog for the adventure trilogy Heartfire Rendezvous

Character Place Name & Pronunciation Guide

Character Names

Inandara – Ín-àn-dàrà
Oldupai – Ol-doo-pie
Astarté – À-stàr-té
Ka’ba’ilah – Kà-bà-í-làh
Ramses/Ramesses – Ram-sees/Ram-a-sess
Tye/Tiye – Tie
Adesanya – Á-dè-sàn-yà
Agakhananda – Ágà-khà-nàndà
À’gbànjúko – Àg-bàn-ju-kò
Ámkònòpàh – Ahm-ko-no-pah
Anubis/Inpu – Á-noo-bis
Anak’akilistra – Á-nàk-á-kí-lís-trà
Anukis – À-nú-kìs
Aql’chenzil – A’kl-chen-zeel
Buffalo Star
Ch’ngaõ – Chín-gow
D’Agrimentona – D’Àgrì-mèn-tò-nà
Djehuti – Je-hú-tì
Elohim – Ee-lo-heem
Farukh – Fá-rook(roll the ‘r’)
Ikajan – Ee-kà-jòn
Il Jappho – Eel Ja-fò
JB/John Buchholz
Judge Heral’Qadjil – Hair-al-kad-jeel
Kasiendé – Ka-see-en-dey
Khepera – Kep-er-rà
M’Vlantana – M’Vlàn-tà-nà
Maha’bajdil – Má-hà-bàj-deel
Memphis – Mem-fis
Nafis – Na-feece
Nefertari – Ne-fer-ta-ree
N’Xazi – N’sazi
Odusanjo – O-doo-sán-jo
Ogûnniré – Ógûn-níré
Olomi – O-lo-mí
Q’iálàkûn – Key-a-la-koon
Ramathese – Rá-má-theez
River Wind
Sadaka – Sà-dà-kà
Sasestri – Sá-sès-tree
Sektankh – Sèk-tank
Shritanhartha – Shree-tan-har-tha
Sûnzafo – Sún-zà-fó
Suwalakea – Soo-wa-la-kee-a
Tanjierti – Tàn-ji-er-tí
T’chaqiz’ma – Chá-keez-má
The Ilya
Zamba – Zám-bá

Child Soldiers

Benjofo – Ben-jò-fó
Entabini – En-ta-bee-nee
Katana – Ka-ta-na
N’kasha – N-Ka-sha
Tanji – Ton-gee

Place Names

Abydos/Abdju – Á-bee-dòse
Bent pyramid @ Dashur – Dà-shúr
Edfu/Djeba – Éd-foo
Elephantine/Abu – À-boo
Giza complex(pyramid & sphinx) – Gee-zà
Hatshepsut’s temple/Djeser-Djeseru(Deir el-Bahri) – Hot-shep-sut/Djà-sir – Djà-sir-roo
Meroë – Me-row
Waset/Luxor(Thebes) – Wà-set

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s